IT-oplossing COOLProfs helpt gemeentes met centrale informatievoorziening

27-08-2014

IT-oplossing COOLProfs helpt gemeentes met centrale informatievoorziening

IT-dienstverlener COOLProfs brengt een Sociaal Domein oplossing op de markt die gemeenten ondersteunt bij het op effectieve en efficiënte wijze uitvoering geven aan het sociaal domein. De oplossing van de IT-dienstverlener met een diepgaande kennis van de decentrale overheid voorziet in een centrale informatievoorziening voor de gemeente en haar ketenpartners, waaronder zorgverleners en zorgverzekeraars. De oplossing bestaat grotendeels uit herbruikbare componenten, met daarbij een gedeelte maatwerk dat specifiek is afgestemd op de bedrijfsprocessen van de gemeente in kwestie. Een eerste grote Nederlandse gemeente is de oplossing van COOLProfs reeds aan het implementeren.

Per 1 januari 2015 wordt van gemeenten verwacht dat zij uitvoering geven aan de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet Maatschappelijke ondersteuning. Dit betekent een decentralisatieslag op de drie sociale domeinen jeugdzorg, werk en inkomen, en zorg voor langdurig zieken en ouderen. Het achterliggende idee is dat een gemeente dichter bij de burgers staat en daardoor beter in staat is om de regie over de zorg te voeren. De transitie van het sociaal domein beoogt de inzet van nieuw te vormen buurt- en wijkteams, terwijl er tegelijkertijd een groter beroep wordt gedaan op de zelfredzaamheid van burgers. Het feit dat gemeenten additionele taken erbij krijgen die voorheen bij de Rijksoverheid waren belegd, zal de druk op gemeenten doen toenemen. Een druk die nog eens wordt versterkt doordat de middelen van 16 miljard worden teruggebracht naar 10 miljard in 2015.

Centralisering van informatie
Met de decentralisatie van de drie sociale domeinen wordt van gemeenten een integrale aanpak verwacht. Onder het motto '1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’ moeten zij burgers een eenduidige en hoogwaardige klantervaring gaan bieden. Hiervoor is het cruciaal dat de informatievoorziening voor de gemeente en haar ketenpartners zoals zorgverleners en zorgverzekeraars integraal wordt geregeld. Enkel als een gemeente een totaaloverzicht heeft kan het immers op adequate wijze de regie voeren. En alleen als alle stakeholders op elk moment over dezelfde en volledige informatie beschikken, zullen zij effectief en efficiënt kunnen samenwerken. Dit moet voorkomen dat er onnodig geld uit het budget weglekt naar beheer en blijft er meer geld over voor het bieden van de juiste zorg richting de burger.

Specifiek voor het gemeentelijk sociaal domein heeft COOLProfs een informatiesysteem ontwikkeld dat een integrale aanpak van de drie decentralisaties ondersteunt en stimuleert. De oplossing is ontworpen met de burger en de zorg voor de burger als centraal uitgangspunt en bestaat grotendeels uit herbruikbare componenten, met daarbij een maatwerkgedeelte dat is afgestemd op de bedrijfsprocessen van de gemeente in kwestie. De applicatie, die is ontwikkeld conform de richtlijnen van de VNG, voorziet onder meer in een integraal klantbeeld, een eenduidig registratieproces, nauwgezette procesbewaking, uitgebreide sturingsfunctionaliteit en gedetailleerde verantwoordings- en rapportagemogelijkheden.

Dienstverlening aan de burger
Met het informatiesysteem van COOLProfs kunnen gemeenten eenvoudig verbanden leggen tussen de Wmo/Awbz, jeugdzorg en werk en inkomen, waardoor de samenwerking tussen gemeente en haar ketenpartners wordt gefaciliteerd. Door de administratieve processen nagenoeg volledig te automatiseren kan de gemeente zich richten op de dienstverlening aan de burger, wordt de kans op fouten geminimaliseerd en kunnen gemeenten een efficiëntieverbetering realiseren.

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Overheid