Operatie BRP kost 8,6 miljoen euro extra

20-02-2016 | door: Witold Kepinski

Operatie BRP kost 8,6 miljoen euro extra

De stuurgroep Operatie BRP heeft in zijn vergadering van januari 2016 de integrale planning vastgesteld. Minister Plasterk heeft de Tweede Kamer daarover op 17 februari 2016 geïnformeerd in zijn brief, waarin hij tevens reageert op de aanbevelingen van het Bureau ICT-Toetsing (BIT).Volgens de integrale planning is de ontwikkeling van de BRP in het derde kwartaal van 2017 afgerond. Dat is 9 maanden later dan voorzien. Dat kost 8,6 miljoen euro extra. Operatie BRP is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en werkt nauw samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Nederlandse Vereniging Voor Burgerzaken (NVVB), Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING), Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) en Stichting ICTU.

In de integrale planning en begroting, opgesteld door Operatie BRP in afstemming met de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG), zijn het resterende ontwikkeltraject, de acceptatie, de inproductiename en implementatie van de BRP in detail uitgewerkt. Verder zijn, op advies van het BIT, de resterende onzekerheden in kaart gebracht. De stuurgroep heeft de planning en begroting in haar vergadering van 21 januari 2016 vastgesteld en constateert dat het programma op koers ligt om de BRP af te ronden en de beoogde doelstellingen te realiseren.

Oplevering

Volgens de integrale planning is de ontwikkeling van de BRP in het derde kwartaal van 2017 afgerond. Dat is 9 maanden later dan voorzien. Er is sprake van een langere ontwikkeltijd doordat er werk bij is gekomen, zoals de introductie van het lesbisch ouderschap, de vastlegging van het buitenlands persoonsnummer, en niet-functionele eisen (o.a. op het gebied van de codekwaliteit) zijn aangescherpt. De stuurgroep heeft daarnaast besloten om ruim tijd uit te trekken voor het uitvoeren van testen op de productieomgeving om zo een ongestoorde inproductiename te verzekeren. De initiële vulling van de database start daardoor op 1 april 2018, gevolgd door het starten van de synchronisatie. Deze activiteiten duren naar verwachting 6 weken zodat de BRP halverwege mei 2018 gereed is voor aansluiting van gemeenten en afnemers. De eerste stap daarin is het in één keer aansluiten van alle afnemers en gemeenten op de LO3-koppelvlakken van de BRP.

Voorbereiding en aansluiting koplopers

Voor de koplopers betekent dit dat zij in het vierde kwartaal van 2017 kunnen starten met hun aansluittoets in een testomgeving. Koplopergemeenten moeten op dat moment beschikken over een Burgerzakenmodule (BZM). De eerste koploper afnemer sluit vanaf 15 mei 2018 daadwerkelijk aan, 2 maanden later gevolgd door de eerste koploper gemeente. Voor het aansluiten van de koplopers is in de planning een periode van 6 maanden gereserveerd. De eerder afgesproken implementatietermijn voor afnemers en gemeenten blijft 2 jaar.

Over Operatie BRP

De wet Basisregistratie Personen is de grondslag voor het stelsel voor de registratie van persoonsgegevens in Nederland. Een aantal onderdelen van deze wet kan pas uitgevoerd worden als de Basisregistratie Personen (BRP) gereed is. De BRP is een volledig digitale voorziening die persoonsgegevens bevat van alle inwoners van Nederland (ingezetenen) en van personen die niet in Nederland wonen maar wel een relatie met de Nederlandse overheid hebben (de niet-ingezetenen). Operatie BRP is verantwoordelijk voor de realisatie van het centrale deel van de hiervoor bedoelde digitale voorziening. Operatie BRP is onderdeel van het ministerie van BZK. Bij de uitvoering van Operatie BRP werkt het ministerie nauw samen met de VNG, de NVVB, KING, de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens en Stichting ICTU. Operatie BRP is dus een overkoepelende naam voor een flink aantal partners die samenwerken om de komst van de BRP te realiseren. In het programmaplan staat onder andere de aanpak, besturing, planning en begroting van Operatie BRP beschreven. De publicatieversie geeft inzicht in de relevante aspecten van Operatie BRP en verwijst naar (door de Stuurgroep Operatie BRP vastgestelde) documenten.

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Overheid