Neways ziet omzet zakken

28-08-2020 | door: Witold Kepinski
Deel dit artikel:

Neways ziet omzet zakken

Neways Electronics International maakt de resultaten bekend over het eerste halfjaar (H1) eindigend op 30 juni 2020. De netto-omzet daalt 8,1% naar 243 miljoen euro door sterk lagere vraag door tijdelijke sluitingen bij Automotive klanten in met name april en mei; netto-omzet juni ligt op vergelijkbaar niveau 2019.

De orderportefeuille neemt af met 26,4% versus ultimo juni 2019 en 13,4% versus ultimo december 2019 met name door sterk lagere orderintake Automotive; orderintake Semiconductor onverminderd sterk. De brutomarge daalt naar 36,6% met name door vraagdip in hoogwaardige Automotive componenten en systemen;

Het genormaliseerd bedrijfsresultaat neemt af naar 2,2 miljoen euro door lagere omzet en marge deels gecompenseerd door kostenreducties.

Eric Stodel, CEO meldt: “COVID-19 heeft een belangrijke impact gehad op de resultaatontwikkeling van Neways. De vraaguitval in Automotive, met name als gevolg van het volledig stil leggen van de productie in april en mei door een aantal van onze klanten, heeft er toe geleid dat onze omzet met 8% is gedaald ten opzichte van vorig jaar. Door nauwere samenwerking in de keten en door sterk te managen op kosten en cash hebben we de effecten van COVID-19 op onze bedrijfsvoering kunnen beperken en hebben we een positief resultaat behaald in een uiterst beweeglijk en uitdagend halfjaar.

De komende periode blijven we extra scherp op het managen van kosten, investeringen en werkkapitaal om onze winstgevendheid en cashpositie te beschermen. Ook zijn we plannen aan het uitwerken voor een structurele verlaging van de kosten en een betere capaciteitsbenutting die aansluit bij de realiteit van vandaag. Daarnaast richten we ons onverminderd op de uitrol van onze aangescherpte strategie. We zullen onze positie in de markt als System Innovator en Product Life Cycle Partner verder versterken, onze toegevoegde waarde vergroten en middels ons transformatieproces ONE Neways, de organisatiestructuur en werkprocessen verder verbeteren. Daarmee kunnen we als groep in de komende jaren efficiënter en slagvaardiger opereren.”

Terug naar nieuws overzicht
Hardware