Deloitte Nederland boekt meer omzet

21-09-2022 | door: Redactie
Deel dit artikel:

Deloitte Nederland boekt meer omzet

Deloitte Nederland boekt heeft over zijn afgelopen gebroken boekjaar aanzienlijk meer omzet geboekt. De omzet steeg van 1,03 naar bijna 1,27 miljard euro. De winst groeide met 0,3 procent. Dit meldt Deloitte op zijn website. 

Om winstgevende groei te realiseren in in de hele klantenportefeuille, zal Deloitte onder andere gebruik maken van multidisciplinaire groeiplatforms in Noord-Zuid-Europa (NSE) en wereldwijd (Sustainability, Cloud, M&A en SAP S/4HANA) om verder te groeien.

De RvB van Deloitte meldt op zijn website over de cijfers:

"2021/2022 was een jaar met twee kanten. Aan de ene kant bleef de COVID-19-pandemie als een donkere wolk boven ons allemaal hangen en zette ons welzijn onder druk. En bijna direct na het opheffen van de COVID-beperkingen begon helaas de oorlog in Oekraïne. Van geopolitieke spanningen, een oververhitte arbeidsmarkt, hoge inflatie, een toenemende gelijkheidskloof in de samenleving tot een collectieve bezorgdheid over duurzaamheid, we hebben geopereerd in een uitdagende omgeving. Anderzijds werken we in een gunstig economisch klimaat met een sterke vraag naar professionele dienstverlening.

De complexe omgeving waarin we ons bevinden, deed ons als Raad van Bestuur samen met onze Raad van Commissarissen nadenken over onze strategie. Zijn wij als Deloitte Nederland op de goede weg? Het antwoord is positief, we zijn ervan overtuigd dat onze 'Connect for Impact'-strategie de test van deze ongekende tijden doorstaat. Het was de juiste keuze om meer doelgericht te zijn, onze klanten te ondersteunen in hun transitie naar meer verantwoorde en duurzame bedrijfsmodellen en bij te dragen aan maatschappelijke uitdagingen. Onze grotere impact en de resultaten van de afgelopen jaren voeden dit vertrouwen, maar tegelijkertijd erkennen we dat we het nog meer moeten opvoeren.

In het afgelopen jaar hebben onze klanten hun investeringen geïntensiveerd, gedreven door de noodzaak om de digitale transformatie te versnellen, om te voldoen aan nieuwe regelgeving, om hun bestaande portefeuilles te herschikken (resulterend in een toename van fusies en overnames) en om duurzamer te zijn. Dit past in onze ambitie om onze klanten te ondersteunen bij hun transitie naar meer verantwoordelijk en duurzaam ondernemen, en bij het bieden van vertrouwen en transparantie aan kapitaalmarkten en andere belanghebbenden door middel van hoogwaardige en relevante audits. Daarom hebben we onze investeringen rond deze onderwerpen (met name in duurzaamheid in advisering en audit) verder versneld en onze samenwerking binnen Deloitte NSE geïntensiveerd om te profiteren van onze gecombineerde kracht en investeringskracht.

Door het werk dat we doen met onze klanten, door te opereren in ecosystemen en door samen te werken met de publieke en private sector, dragen we bij aan het aanpakken van grote maatschappelijke uitdagingen. Als Deloitte Nederland hebben we ons gefocust op onze 'Future of' thema's: Energie, Voedsel, Gezondheid en Mobiliteit. Voor deze onderwerpen verbinden we cross-business en cross-industry om transformatie te versnellen en verantwoordelijkheid te nemen door belanghebbenden te orkestreren en samen te brengen om nieuwe ecosystemen te creëren. Hoe we dit doen en welke impact we hebben, wordt vastgelegd in de klantverhalen uit onze 'Connect for Impact' merkcampagne.

Het is nu meer dan ooit duidelijk dat het niet genoeg is, voor ons of onze klanten, om te voldoen aan wet- en regelgeving. Moreel leiderschap is nodig. Om bewuste keuzes te maken in het werk dat we doen en de klanten waarmee we werken, hebben we onze Responsible Business Committee (RBC) opgericht. Dit bespreekt dilemma's en zorgt ervoor dat we de juiste afweging maken bij het accepteren van een klant of opdracht, niet alleen vanuit de lens van compliance en risico, maar ook vanuit het perspectief van mensen en onze Purpose. 

Bedrijven worden steeds meer uitgedaagd en beoordeeld op meer dan alleen hun financiële prestaties. We hebben onze inspanningen opgevoerd om de relevantie van onze controles te vergroten door te investeren in onderwerpen als fraude, bedrijfscontinuïteit en ESG. We geloven sterk in de toegevoegde waarde van ons multidisciplinaire model, inclusief onze diepgaande kennis en capaciteiten om audits van hoge kwaliteit te leveren. Daarnaast dragen we actief bij aan het (publieke) debat over de toekomst van audit.

Naast de ondersteuning die we klanten bieden om verantwoordelijke en duurzame bedrijven te worden, hebben we een impact op onze samenleving via onze Deloitte Impact Foundation, via door medewerkers geleide initiatieven en brede prioriteitsprogramma's van Deloitte, met een toename van de bijgedragen uren van 17.529 uur in 2020/2021 tot 36.284 uur in 2021/2022. In 2021/2022 hebben we ervoor gekozen om ons te focussen op drie hoofdthema's. Het eerste thema is 'WorldClass', met de ambitie om 90.000 mensen een betere toekomst te geven via verschillende projecten die verband houden met onderwijsgelijkheid en digitale inclusie. Verder hebben we ons gefocust op ons tweede thema, 'Inclusive Society', door bijvoorbeeld in te zoomen op financiële gezondheid via onze samenwerking met SchuldenLabNL. 'Duurzaamheid', inclusief onze langdurige samenwerking met The Ocean Cleanup, is ons derde hoofdthema.

Helemaal in lijn met het werk dat we doen voor onze klanten en via de Deloitte Impact Foundation hebben we geïnvesteerd om zelf een duurzamer bedrijf te worden, bijvoorbeeld door onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Ter illustratie: we zijn goed gepositioneerd om tegen 2025 klimaatneutraal te worden voor mobiliteit en huisvesting als onderdeel van ons WorldClimate-programma.

Naast onze impact op klanten en de samenleving, is onze impact op onze mensen essentieel voor ons succes. Het is essentieel om de voorkeurswerkgever te blijven en talent aan te trekken. En terwijl we opereerden op een arbeidsmarkt die wordt gekenmerkt door een structureel tekort, heeft ons sterke werknemersmerk - dat het best gerangschikt is onder professionele dienstverleners - bijgedragen aan het werven van meer dan 2.500 uitstekende mensen in 2021/2022. Om onze groei op langere termijn te ondersteunen, werken we ook aan alternatieve talentoplossingen, waaronder het benutten van onze near- en off-shore competentiecentra.

We zijn er trots op dat onze medewerkersbetrokkenheid is gestegen (van een score van 7,5 naar 7,7) ondanks verschillende lockdowns, waaronder fulltime thuiswerken. Onze vernieuwde Employee Value Proposition (EVP) heeft zeker bijgedragen aan deze verbeterde score. Onze EVP richt zich op het creëren van een meer inclusieve talentervaring, bijvoorbeeld door flexibele vakanties en nieuw beleid voor (regenboog)gezinnen aan te bieden. We ondersteunen de continue groei en ontwikkeling van onze mensen, op zoek naar een werkplek waar iedereen zijn/haar/hun beste zelf kan zijn. We streven naar een cultuur van erkenning met een eerlijke en transparante totale beloning, dus onze overprestaties worden gelijkelijk verdeeld tussen werknemers en partners. Hiervoor hebben we onze flexibele beloningsregeling herzien.

Het was en blijft een topprioriteit voor ons om een toonaangevende werkgever te zijn op het gebied van inclusie en diversiteit, dus hebben we een holistisch programma gericht op gender, culturele achtergrond, neurodiversiteit en LGBTQ+. Als Executive Board nemen we deel aan ons Reverse Mentoring Program om ons begrip van de uitdagingen en kansen rond I&D te verdiepen. We hebben deze gesprekken als zeer waardevol en inspirerend ervaren. We hebben geïnvesteerd in inclusief leiderschap van mensen om de vruchten te plukken van onze diverse teams; dit vraagt om sterke en inclusieve leiders. We streven naar meer diverse teams op alle niveaus, van consultants tot directeuren en tot partners. Op alle vlakken is het afgelopen jaar vooruitgang geboekt. We hebben bijvoorbeeld gewerkt aan de ontwikkeling van onze partnerpijplijn om ons doel te bereiken om tegen 2030 40% vrouwelijke partners te hebben.

De stevige vraag naar onze diensten heeft geresulteerd in een sterke prestatie met een recordgroei van 23% in termen van omzet tot €1.270 miljoen. Het is bemoedigend om te zien dat deze sterke prestatie zich in al onze bedrijven en sectoren voordoet. Onze klanten waarderen onze dienstverlening en impact met een gemiddelde NPS-score van 63% op c-suite niveau.

Onze winstgroei is bescheiden met 0,3%, omdat we de bewuste keuze hebben gemaakt om opnieuw te investeren in het belonen van onze mensen, te investeren in onze capaciteiten op het gebied van digitaal en duurzaamheid en om ons eigen bedrijf verder te digitaliseren.

Les geleerd

Terugkijkend op onze impact en resultaten van het afgelopen jaar, hebben we grote vooruitgang geboekt. Maar om vooruit te blijven gaan, moeten we leren van onze ervaringen van het afgelopen jaar.

Om te beginnen hebben we gewerkt aan spraakmakende opdrachten in het publieke oog voor klanten in de publieke sector. Het heeft ons nog meer bewust gemaakt van het publieke belang van dit soort engagementen en hoe dit ons stakeholderlandschap en uiteindelijk onze reputatie beïnvloedt. Deze opdrachten zijn vaak complexer dan algemeen wordt aangenomen, dus in de toekomst moeten we nog meer rekening houden met de effecten van onze opdrachten op de publieke opinie. De Responsible Business Committee, als begeleidingscommissie, zal ons helpen om naar onze engagementen - vooral die in het publieke domein - te kijken door de ogen van onze Purpose, klanten, mensen en de samenleving als geheel.

Nu een steeds groter deel van ons bedrijf gericht is op grote technologiegedreven bedrijfstransformaties, is de manier waarop we risico's beheren en anticiperen op mogelijke onderlinge afhankelijkheden binnen ons multidisciplinaire model complexer en vereist meer verfijning. Dit zal beter worden ingebed in onze dagelijkse bedrijfsvoering en ons ondernemingsrisicokader.

De grote vraag naar onze diensten in het afgelopen jaar, gecombineerd met de krappe arbeidsmarkt, zorgde voor een hoge werkdruk voor onze mensen. Daarnaast hebben de invloed van de COVID-19 en de oorlog in Oekraïne een extra tol geëist van onze mensen. In het afgelopen jaar lag onze focus op de balans tussen werk en privé voor onze mensen en het bieden van steun aan degenen die direct getroffen zijn door de oorlog in Oekraïne. Vooruitkijkend zal onze aandacht nog meer gericht zijn op welzijn, vooral omdat we verwachten dat het tekort aan talent zal aanhouden.

We zijn trots op onze Purpose en call-to-action 'to connect for impact'. Het is belangrijk om dit zo tastbaar en zinvol mogelijk te maken in ons dagelijks werk. Voor het komende jaar zullen we samen met onze mensen, klanten en stakeholders de conservaties verder intensiveren hoe we dit kunnen bereiken. 

Outlook

Vooruitkijkend zijn we voorzichtig optimistisch omdat we een 'gemengde vooruitzichten' zien. Enerzijds zien we risico's aan de horizon, met een hoge inflatie in combinatie met een oververhitte arbeidsmarkt die de marges onder druk zet en een volatiele geopolitieke situatie. Aan de andere kant zullen de sterke onderliggende drijfveren voor onze bedrijven, zoals verdere digitalisering, duurzaamheid en nieuwe regelgeving, er hoogstwaarschijnlijk op de middellange tot lange termijn zijn.

We zullen daarom blijven investeren in onze mensen en kijken uit naar de opening van onze Europese Deloitte University in Parijs om continu leren en ontwikkelen te ondersteunen.

Over alle bedrijven heen zullen we blijven investeren in onze kernproposities - digitaal, fusies en overnames en duurzaamheid, en in het verder verbeteren van de kwaliteit en relevantie van onze controles, met een focus op onderwerpen als fraude, bedrijfscontinuïteit en ESG. Met onze diepgaande branchespecifieke kennis gaan we onze proposities afstemmen op onze belangrijkste sectoren en deze verrijken met assets: intellectueel eigendom van Deloitte in softwarevorm.

We zijn vastbesloten om onze reis voort te zetten om een meer geïntegreerd Europees bedrijf te worden, waarbij we de balans vinden tussen de voordelen van wereldwijde schaal en het belang van het behouden van onze lokale touch.

We kijken met vertrouwen en trots uit en hopen onze impact op onze klanten, mensen en de Nederlandse samenleving te vergroten."

Terug naar nieuws overzicht